Ochrana osobních údajů

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. („Společnost“) bere ochranu soukromí uživatelů velmi vážně a zavazuje se respektovat ji natolik, jak je to jen možné. Pokud navštívíte webovou stránku www.berlin-chemie.cz („Webová stránka“ nebo „Stránka“) nebo budete vyžadovat služby, které jsou prostřednictvím Stránky dostupné, Společnost může zpracovat vaše osobní údaje. Současné Zásady ochrany soukromí („Zásady ochrany soukromí“) uvádí činnosti, které Společnost provádí při zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím své Webové stránky, a závazky, které Společnost v tomto ohledu přijímá.

Kde to vyžaduje český zákon č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů, v platném znění („Zákon na ochranu soukromí“), bude ke zpracování vašich osobních údajů předem vyžadován váš souhlas.

Pokud poskytujete osobní údaje třetích stran, musíte provést předběžná opatření, abyste zajistili, že zveřejnění takových údajů Společnosti (a následné zpracování za účelem vymezeným v platném informačním oznámení o soukromí) je v souladu se Zákonem na ochranu soukromí a s platnými zákony a omezeními: poskytnout osobní údaje třetích stran můžete například pouze poté, co jste je řádně informovali a získali jejich výslovný souhlas.

Správce dat
Správcem dat je Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle.

Typ zpracovávaných dat
Návštěva webové stránky a vyhledávání na ní obvykle nevede ke shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů s výjimkou „navigačních údajů“ a cookies, jak je podrobněji popsáno níže. Dále můžete Společnosti dobrovolně poskytnout osobní údaje prostřednictvím použití některých funkcí na Webové stránce nebo tehdy, když vyžadujete některé služby, které jsou na Stránce dostupné.

Navigační údaje a cookies Zpracování vašich osobních údajů na Webové stránce je omezeno na tzv. „navigační údaje“. To jsou údaje přenášené na Webovou stránku, které jsou nutné pro provoz komputerizovaných systémů nastavených na správu Webové stránky a internetových komunikačních protokolů. Jde například o IP adresy nebo názvy domén počítače použitého k návštěvě Webové stránky nebo další parametry související s operačním systémem použitým k připojení na Webovou stránku. Společnost shromažďuje tyto a další údaje (jako je počet návštěv a čas strávený na Webové stránce) jen pro statistické účely a anonymně. Cílem je monitorovat funkci Webové stránky a zvýšit její efektivitu. Tyto údaje nejsou shromažďovány za účelem jejich propojení s dalšími informacemi o uživateli Stránky a nemají ani umožnit vaši identifikaci. Z důvodu povahy těchto údajů je však možné, že tyto informace umožní vaši identifikaci prostřednictvím zpracování a propojení s dalšími údaji, které mají k dispozici třetí strany. Z toho důvodu jsou navigační údaje po zpracování okamžitě deidentifikovány a Společnost je může znovu získat pouze při zjišťování odpovědností týkajících se počítačových útoků spáchaných za účelem poškození Webové stránky nebo prostřednictvím Webové stránky. Bez ohledu na výše uvedené jsou navigační údaje v podobě, v jaké jsou výše popsány, uchovávány pouze po omezenou dobu v souladu s platnými nařízeními.

Tato Stránka používá „cookies“. Využíváním Stránky souhlasíte s používáním cookies tak, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany soukromí.

Cookies jsou malé soubory uložené na pevném disku. Stránka používá tzv. „relační cookies“ a „trvalé cookies“.

Relační cookies jsou dočasné řetězce informací používané za účelem usnadnění používání Stránky, pro interní bezpečnostní účely a správu systému. Cookies používané na Stránce neobsahují informace o uživatelích. Tyto cookies se ukládají v dočasném režimu a po zavření prohlížeče jsou okamžitě smazány.

Trvalé cookies mohou mít různou dobu trvání (v rozsahu hodiny až roku). Společnost používá tento typ cookies pouze za účelem uložení jazyka, který uživatel zvolil, a k odesílání statistických informací do systému Google Analytics. Ten Společnosti umožňuje analyzovat návštěvy Webové stránky a přístupy na ni pro statistické účely. Cookies se používají pouze pro statistické účely a informace z nich se shromažďují v agregátní formě. S použitím páru cookies (trvalý cookie a relační cookie, který je smazán, když uživatel zavře prohlížeč) Google Analytics také ukládá časovou stopu začátku návštěvy a odchodu z Webové stránky.

Cookies používané na Stránce neshromažďují informace o uživatelích Stránky. Změnou nastavení prohlížeče však máte možnost cookies zablokovat.

Úsek „Nápověda“, dostupný na panelu nástrojů většiny prohlížečů, uvádí, jak se vyhnout přijímání cookies, souborů web beacons (jednopixelových gifů) a dalších sledovacích technologií, jak z prohlížeče přijmout informaci o přítomnosti takových technologií a jak je zablokovat.

Zablokování cookies by však mohlo omezit vaše možnosti využívání Stránky a zabránit vám v použití plného rozsahu funkcí a služeb na Stránce dostupných.

Společnost ke cookies, souborům web beacons a dalším sledovacím technologiím používaným webovými stránkami třetích stran, na které můžete vstoupit, nemá přístup ani je nekontroluje. Společnost nemá přístup k obsahu dokumentů, které jsou publikovány na uvedených webových stránkách nebo jejich prostřednictvím získávány, a ani tento obsah nekontroluje. Společnost nemá přístup ke způsobu zpracování vašich osobních údajů a ani jej nekontroluje. Za tento způsob se společnost výslovně zříká jakékoli odpovědnosti. Abyste znali platné podmínky zpracování vašich osobních údajů, měli byste se seznámit se Zásadami ochrany soukromí na webových stránkách třetích stran, na které prostřednictvím Stránky vstupujete. Rozumí se, že současné Zásady ochrany soukromí platí pouze pro Webovou stránku uvedenou výše.

Zadržení a uchovávání osobních údajů
Osobní údaje jsou zadržovány a zpracovávány počítačovými systémy, které patří Společnosti a jsou spravovány buď Společností, nebo externími dodavateli technických služeb. Více informací naleznete níže v části „Přístup k údajům“. Přístup k údajům má pouze vysoce kvalifikovaný personál, včetně personálu, který v případě potřeby provádí údržbu.

Účely a způsoby zpracování dat
Společnost může zpracovávat vaše osobní údaje pro následující účely: správa vaší komunikace (včetně oznámení o událostech v oblasti farmakovigilance), správa vašich požadavků na informace atd.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na papíře i v elektronické formě v souladu se Zákonem na ochranu soukromí a podle profilů datové bezpečnosti a důvěrnosti a v souladu s principy férového a legálního zpracování údajů.

Údaje jsou zadržovány pouze po nezbytně nutnou dobu tak, aby mohly být využity ke specifickému účelu, pro který byly shromážděny.

Bezpečnost a kvalita osobních údajů
Společnost přijímá opatření na ochranu bezpečnosti vašich osobních údajů a naplnění bezpečnostních opatření stanovených Zákonem na ochranu soukromí a jakýmikoli platnými omezeními, aby zabránila ztrátě údajů, nelegálnímu nebo zakázanému využití údajů a neoprávněnému přístupu k uvedeným údajům.

Společnost přijala odpovídající technická opatření, jako jsou mnohonásobné pokročilé bezpečnostní technologie a postupy, aby údaje chránila před pozměněním, ztrátou nebo přístupem neoprávněných osob. Vaše údaje jsou zadržovány na serverech umístěných v prostorách s omezeným přístupem a podléhajících kontrole. Informační systémy a počítačové programy používané Společností jsou dále nastaveny tak, aby minimalizovaly použití osobních a/nebo identifikačních údajů. Data jsou zpracována nejpřísnějším možným způsobem a pouze za účelem dosažení specifického účelu, za kterým byla shromážděna. Můžete Společnosti pomoci aktualizovat a/nebo ověřit správnost svých osobních údajů tím, že nám sdělíte jakoukoli informaci týkající se své adresy, kvalifikace, kontaktních údajů atd.

Přístup k údajům
K vašim údajům bude mít přístup pouze personál, který je zpracováním údajů ve Společnosti pověřen. V závislosti na jeho povinnostech může daný personál tyto údaje zpracovávat tak, aby vyhověl vašim požadavkům. Údaje lze ostatním zaměstnancům Společnosti a dalších společností skupiny Menarini, včetně A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, zpřístupnit za stejnými účely, jaké jsou uvedeny výše, a/nebo z administrativních důvodů.

Aniž by byla dotčena opatření výše uvedeného odstavce, vaše osobní údaje nebudou sdělovány třetím stranám, ať už půjde o fyzické, nebo právnické osoby, a nebudou ani šířeny jakýmkoli jiným způsobem nebo formou.

Poskytování osobních údajů
Tam, kde jsou vaše údaje označeny hvězdičkou [*], je Společnost nutně potřebuje k tomu, aby mohla zpracovat požadavky, které na Stránce obdrží (např. požadavky na informace a/nebo materiál), nebo aby vás mohla kontaktovat a na váš požadavek reagovat. Pokud tyto údaje odmítnete poskytnout, Společnost nebude mít možnost poskytnout vám služby, které jste požadovali. Poskytnutí jakýchkoli dalších údajů, které nejsou označeny hvězdičkou, je dobrovolné: odmítnutí nebude mít žádné hmatatelné dopady.

Uplatnění vašich práv
Kdykoli můžete uplatnit práva stanovená Zákonem na ochranu soukromí, včetně práva získat potvrzení o existenci vašich osobních údajů ve Společnosti, práva zkontrolovat obsah, zdroj a přesnost vašich údajů a/nebo práva vyžadovat aktualizaci, smazání a/nebo deidentifikaci vašich dat, pokud by byla zpracovávána protiprávně, a práva zastavit zpracovávání těchto dat z jakýchkoli oprávněných důvodů.

Kdykoli nám můžete poslat elektronicky e-mail, případně se na nás můžete obrátit písemně na adrese Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle, pokud chcete obdržet informace o zpracování vašich osobních údajů Společností, uplatnit práva stanovená Zákonem na ochranu soukromí nebo získat aktualizovaný seznam subjektů, které mají k vašim údajům přístup.